top of page

ראיה במראות

כיוון מראות נכון נועד בראש ובראשונה לבטל את נושא "שטחים מתים" במראות הרכב.


שדה הראייה שלנו הוא 180°. הוא מורכב משדה שרואה כל עין בנפרד ומשדה שרואות

שתי העיניים יחד. כל עין רואה בצדדים עד 90° ואילו השדה המשותף לשתי העיניים יחד הוא

120° מרכזיות.

ננסה להבהיר את העניין בשרטוט הנ"ל, זהו מבט על:


אם נסתכל על האיור הימני, כדי ליצור מרחב ראייה של 360°, עלינו ליצור דרך שבה ע"י כיוון מראות נכון, נוכל ליצור שדה ראייה שייתן לנו אפשרות זו.

ניתן לראות באיור הבא כיצד היינו רוצים לראות את מעטפת הבטיחות בצורת של 360°:

לעיניים שדה ראייה 180° קדימה. למראות שדה ראייה 180° אחורה.

קיימת חפיפה בין שני השדות! ע"י יצירת כיוון מראות נכון נבטיח שדה ראייה של 360° לנהג.


סעו בזהירות והמנעו מהסחי דעת מיותרים!
175 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page